پسر حجازی پست حمایت از رحمتی را پاک کرد

آتیلا حجازی، پست حمایتی خود از مهدی رحمتی را حذف کرد.