انرژی خورشیدی در مسیر توسعه

شانا نوشت:برق خورشیدی یک منبع تجدیدپذیر و در هرجای دنیا قابل دسترس است.