سرانجام فردوسی‌پور هم برای مبارزه با فساد در فوتبال پایه پیش آمد

بعد از حدود دو سال، یکبار دیگر عادل فردوسی‌پور هم برای مبارزه با فساد در فوتبال پایه قدم پیش گذاشت.