رویترز از شلیک هشدارآمیز ناوشکن آمریکایی به سمت قایقهای ایرانی خبر داد

پست اینستاگرای سروش رفیعی با “هفت طلایی”
مقامات آمریکایی از شلیک هشدار آمیز یک ناوشکن آمریکایی مستقر در تنگه هرمز به سمت چند قایق ایرانی متعلق به سپاه پاسداران خبر داد.

پست اینستاگرای سروش رفیعی با “هفت طلایی”