تصاویر | این فقط یکی از رودخانه‌های آلوده گیلان است!

۲ مساله فنی و مهندسی‌ها در سال جدید
حشمت‌رود از رودخانه‌های مهم آستانه اشرفیه و کیاشهر است که از مرکز این شهرها عبور می‌کند. این رودخانه یکی از رودخانه های آلوده استان گیلان است که متاسفانه با فضلاب شهری و پسماند های آلوده شده است.

۲ مساله فنی و مهندسی‌ها در سال جدید