جهان در سال 2017 آبستن چه حوادثی خواهدبود؟

یک دورهمی برای نقد داستان
افراد تأثیرگذار از سراسر جهان امسال باز هم به اجلاس جهانی اقتصاد در داووس رفتند تا خود را برای سال ۲۰۱۷ آماده کنند و ببینند امسال جهان ممکن است آبستن چه حوادثی باشد.

یک دورهمی برای نقد داستان