وقتی اتحادی بین متحدان در کار نیست

گسترش همکاری‌های بانکی میان ایران و قزاقستان
یک کارشناس روس معتقد است همایش امنیتی مونیخ از انجمن همفکران به محل تسویه حساب بین آنها تبدیل شد.

گسترش همکاری‌های بانکی میان ایران و قزاقستان