10 محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی ثبت شد

کسری ۲/۲ میلیارد مترمکعبی آب ذخایر زیرزمینی زنجان
میزان نوشت: 10 محوطه باستان شناختی در استان های خراسان رضوی، زنجان و استان چهارمحال و بختیاری طی آبان ماه گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

کسری ۲/۲ میلیارد مترمکعبی آب ذخایر زیرزمینی زنجان