تصاویر | اسکان کارتن‌خواب‌ها در گرمخانه‌های شهرداری

چند درصد گاز کشور را پارس‎ جنوبی تامین می‌کند؟
شب گذشته ۸ دی جمعی از اصحاب رسانه از دو گرم خانه شهرداری تهران که کارتن‌‌خواب‌ها در آن‌ها اسکان داده شده‌اند بازدید کردند.

چند درصد گاز کشور را پارس‎ جنوبی تامین می‌کند؟