برگزاری کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی لرستان

پوتین کشورهای ضامن آتش بس سوریه را معرفی کرد
کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی استان لرستان در سالن اجتماعات استانداری تشکیل جلسه داد

پوتین کشورهای ضامن آتش بس سوریه را معرفی کرد