مشکلاتی که شما مطرح کردید؛حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟

وزیر جهاد کشاورزی: فاصله تولید تا بازار مصرف محصولات کشاورزی باید کاهش یابد
کاربران مشکلات خود را اعلام کردند.

وزیر جهاد کشاورزی: فاصله تولید تا بازار مصرف محصولات کشاورزی باید کاهش یابد