عکس | تظاهرات عجیب علیه آلودگی هوا در چین

وزیر بهداشت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون ۱۳ هزارو ۵۰۰ تخت تحویل شبکه درمانی کشور شده است
برخی از مردم شهر کایفتگ چین با سوار شدن بر دوچرخه و پوشیدن لباس‌های سنتی و زدن ماسک‌ اعتراض خود را نسبت به آلودگی هوا در این کشور نشان دادند.

وزیر بهداشت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون ۱۳ هزارو ۵۰۰ تخت تحویل شبکه درمانی کشور شده است