شوخی با کلیسا در «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود»

ورود ادبیات «عصبانی» و «کوچه بازاری» به دنیای سیاست
«قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود» اثری از یوناس یوناسون است که با ترجمه ابوالفضل الله دادی از سوی نشر به نگار روانه بازار کتاب شده است.

ورود ادبیات «عصبانی» و «کوچه بازاری» به دنیای سیاست