صلح و سازش در کلانتریهای اردبیل برای کاهش جمعیت کیفری زندانها توسعه یابد

واکنش ترامپ به دست داشتن روسیه در انتخابات
مدیرکل زندانهای استان اردبیل با اشاره به بالا بودن جمعیت کیفری زندانها گفت: در صورتی که با تدبیر و راهکار مناسب بدون تضییع حق کسی بیشتر دعواها در کلانتریها به صلح و سازش منجر شود این امر راهکاری مناسب در کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان خواهد بود.

واکنش ترامپ به دست داشتن روسیه در انتخابات