چهره ماندگار تاریخ ایران : عظمت تمدن اسلامی مرهون انسان ایرانی است

هدایت مدبرانه و حمایت مردم دستاوردهای دولت را رقم زده است
درصد شکل گیری و پیشرفت تمودن اسلامی بر دوش ایرانیان بوده و اگر امروز این شکوه و عظمت اسلام بر دنیا به اثبات رسیده ، مدیون انسان ایرانی است.

هدایت مدبرانه و حمایت مردم دستاوردهای دولت را رقم زده است