این هم تاثیر پارازیت روی بچه دار شدن!

نیکبخت:حکم یک اعدامی را برای من دادند اما عفو رهبری گرفتم
«تاثیر پارازیت بر افزایش ناباروری تایید شد» این خبر سوژه محمدرضا ثقفی در روزنامه شرق شده است.

نیکبخت:حکم یک اعدامی را برای من دادند اما عفو رهبری گرفتم