این هم شغل جدید مارادونا!

نظام شاهنشاهی اینگونه سقوط کرد /اولین پیام رادیویی – تلویزیونی به مردم
مارادونا در صفحه شخصی خود نوشت: سرانجام به یکی از رویاهای خودم که کار کردن در کنار افرادی که عاشق فوتبال هستند در فیفا شفاف و پاک رسیدم.

نظام شاهنشاهی اینگونه سقوط کرد /اولین پیام رادیویی – تلویزیونی به مردم