فهرست خبرنگاران خارجی ۲۰ کشور جهان که اسفند ماه به ایران آمدند

نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد شد/اشتغال ناقص ۹.۹ درصد
فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی زمان دار برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه‌های خارجی که در اسفند ١٣٩٥ به ایران آمدند، منتشر شد.

نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد شد/اشتغال ناقص ۹.۹ درصد