استعفای مقام ارشد سازمان ملل

نامه اعتراضی سوریه به سازمان ملل درباره تجاوز اسرائیل
واحد مرکزی خبر نوشت: به دنبال انتشار یک گزارش ضد صهیونیستی از سوی سازمان ملل، معاون دبیر کل این سازمان از سمت خود استعفا کرد.

نامه اعتراضی سوریه به سازمان ملل درباره تجاوز اسرائیل