پروژه خروج هوشمند در گمرک کلید خورد

میلاد محمدی بالاتر از آزمون و عزت اللهی
مقدمات هوشمندسازی درب خروج گمرکات آغاز شد.

میلاد محمدی بالاتر از آزمون و عزت اللهی