انضباط مالی چگونه در بودجه سال آینده اعمال می شود؟

مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟
اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.

مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟