تصاویر | سنت استپانوس؛ کلیسایی در قلب کوه‌ها

موادخوراکی در روستاها گران شد
کلیسای سنت استپانوس در قلب کوه‌ها و در میان طبیعت سبز منطقه مرزی جلفا و جمهوری آذربایجان قرار گرفته‌ است.

موادخوراکی در روستاها گران شد