تجمع 200 نفر در مقابل وزارت کشور با شعار «تخلف، تخلف»

مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در عرصه سینما
در حالی که درهای ستاد انتخابات ریاست جمهوری بسته شده، حدود 200 نفر در مقابل وزارت کشور تجمع کرده اند.

مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در عرصه سینما