عکس | نمایی از خطوط ریلی در هم پیچیده انگلیس

من جعفر والی‌ام، والی‌تر نمی‌شوم / روایت هنرمند پیشکسوت از روزهای دور و نزدیک تئاتر
عکس زیر بخشی از خطوط ریلی انگلیس و روشن بودن چراغ قرمز در تمامی مسیرها را در لندن نشان می‌دهد این در حالی است که اعتصاب کارکنان در خطوط ریلی انگلیس همچنان ادامه دارد.

من جعفر والی‌ام، والی‌تر نمی‌شوم / روایت هنرمند پیشکسوت از روزهای دور و نزدیک تئاتر