فرماندار سروآباد: علم زیربنای جامعه توسعه‌یافته است

مقام اقتصادی روس: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران راه برای سرمایه گذاری روسیه باز کرد
فرماندار شهرستان سروآباد گفت: زیربنای جامعه توسعه یافته علم، دانش، انسان توسعه یافته و تکنولوژیویست است.

مقام اقتصادی روس: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران راه برای سرمایه گذاری روسیه باز کرد