شرط سازمان لیگ برای ثبت قرارداد بازیکن جدید استقلال

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ مشکل سرویس های بیمارستان رسول اکرم ترافیک را حل کنید
استقلال برای ثبت قرارداد با بازیکنان جدید باید این شرط را عملی کند.

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ مشکل سرویس های بیمارستان رسول اکرم ترافیک را حل کنید