جمهوری نیمه‌سلطنتی ترکیه!

«مشارکت حداکثری»؛ شعار مشترک انتخاباتی
سیاست های دوگانه آقای اردوغان به خصوص از زمان حضور دوقلوی سیاسی اش آقای “بینعالی ییلدریم” به گونه یی نیست که بتوان از آن به درکی کاربردی از سیاست و دیپلماسی ترکیه دست یافت. نه به اعتبارپیچیده عمل کردن آنها ،بلکه به این دلیل که آنها خود هم نمی دانند بالاخره تکلیفشان چیست!؟.محمد جواد ظریف اخیرا آنها را افرادی فراموش کار و قدرناشناسی توصیف کرد.

«مشارکت حداکثری»؛ شعار مشترک انتخاباتی