اصغر فرهادی برای سومین بار نامزد گلدن‌گلوب شد

مسیر ایران و اروپا برای حفظ برجام
«فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی نامزد جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان گلدن‌گلوب شد.

مسیر ایران و اروپا برای حفظ برجام