فیلسوف فرهنگ، عضو شورای سیاستگذاری اعتلای علوم انسانی شد

مدیر صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی در فرانسه محاکمه می‌شود
دکتر رضا داوری اردکانی، عضو شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی شد.

مدیر صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی در فرانسه محاکمه می‌شود