تکمیل راه آهن اردبیل جزو اولویت های دولت

مدارس غیر ایمن هرچه زودتر بازسازی شوند / ضرورت تعطیلی کلاسهای نامقاوم
معاون رئیس جمهور با تاکید به اهتمام دولت تدبیر و امید برای تکمیل پروژه های نیمه تمام، اتصال اردبیل به شبکه سراسری ریلی را جزو اولویت های دولت دانست.

مدارس غیر ایمن هرچه زودتر بازسازی شوند / ضرورت تعطیلی کلاسهای نامقاوم