مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در عرصه سینما

مجادله نفتی در دل یخ
طبق نظرسنجی معاونت توسعه فناوری سازمان سینمایی، ایجاد گروه هنر و تجربه مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه سینما شناخته شد.

مجادله نفتی در دل یخ