دوربرگردانهای خرم آباد و مشکلاتی که بوجود آوردند

لرستان مقام دوم کشور از نظر تعداد گونه پرندگان
در فرهنگ عامه به بریدگی ها شهرت دارند اما در نوع اجرا تفاوت هایی بین دوربرگردان و بریدگی خواهد بود

لرستان مقام دوم کشور از نظر تعداد گونه پرندگان