نشست علمی حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی برگزار می شود

قاضی‌ای که دستور مهاجرتی ترامپ علیه ایران و ۶کشور دیگر را لغو کرد، کیست؟
نشست علمی حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، با حضور علیرضا صدرا و حجج اسلام پارسانیا و لک زایی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

قاضی‌ای که دستور مهاجرتی ترامپ علیه ایران و ۶کشور دیگر را لغو کرد، کیست؟