تصاویر زمین تمرینی تیم ملی در دبی و توضیحات یکی از مسئولان باشگاه ایرانیان

فیلم | ماجرای انفجار ماشین خواننده «دنگ شو» در بزرگراه حکیم
وضعیت زمین چمن باشگاه ایرانیان بسیار مطلوب است.

فیلم | ماجرای انفجار ماشین خواننده «دنگ شو» در بزرگراه حکیم