بانکها با پولی که به آنها می سپاریم، چه می کنند؟

فیلم | طلاق‌های سسی و خمیردندانی به روایت مهران مدیری | فرمژه عامل جدایی
تلقی عامیانه از پول سپرده شده به بانک ها با آنچه در عملیات واقعی بانکداری اتفاق می افتد،متفاوت است.

فیلم | طلاق‌های سسی و خمیردندانی به روایت مهران مدیری | فرمژه عامل جدایی