علم‌الهدی:مهندس و دکتر بی‌دین ساختن، راحت‌تر ازساختن آخوند بی‌دین است/دانشگاه باید بصورت مسجد در آید

فیلم | خروج تروریست‌ها از حلب با اتوبوس‌های سبز رنگ
مهر نوشت: امام جمعه مشهد گفت: راه نفوذ دشمن در دانشگاه هموارتر از راه نفوذش در حوزه است چون مهندس و دکتر بی دین ساختن، راحت‌تر است از این که آخوند بی دین بسازند.

فیلم | خروج تروریست‌ها از حلب با اتوبوس‌های سبز رنگ