راه قانونی استخدام رسمی کارمندان قراردادی دولت

فیلم | بیانات امروز رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه
نیروهای انسانی که به صورت قراردادی با دولت همکاری می کنند تنها یک راه قانونی برای تبدیل وضعیت خود از قراردادی به استخدام رسمی دارند.

فیلم | بیانات امروز رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه