ارتقاء خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زنجان با ایجاد برند

فرصت‌های سرمایه گذاری در زنجان شناسایی شد
رئیس بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان، هدف اصلی راه‌اندازی شرکت صاحب نشان یا «برند»، ارتقای رفاه و ایمنی، افزایش کیفیت و خدمات بیان کرد و گفت: برنامه‌های راهبردی شرکت ملی پخش با رویکرد کسب و کار، افزایش کارایی سازمان را در پی دارد.

فرصت‌های سرمایه گذاری در زنجان شناسایی شد