فیلم | انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین | شهر «بالاکلیا» تخلیه شد

فرش‌ ایران از نمایشگاه آمریکا جا ماند
انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین با هزاران موشک و راکت، 20 هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود و تخلیه تقریبا کامل شهر «بالاکلیا» کرد.

فرش‌ ایران از نمایشگاه آمریکا جا ماند