تمام مشترکین ارتباطات ثابت و موبایل کشور در تمامی حوزه‌های فضای مجازی ماه آینده احراز هویت می‌شوند

عکس خارق‌العاده زمین و کوه‌های آلپ از ایستگاه فضایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که در فضای مجازی شکاف هجوم و دفاع مطرح است و براساس آن دفاع به شدت هزینه بردار و حمله بسیار ارزان و ساده تر است، بر اهمیت ایجاد امنیت پایدار زمینه ای در کشور تاکید کرد.

عکس خارق‌العاده زمین و کوه‌های آلپ از ایستگاه فضایی