درخواست معاون وزیر بهداشت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به ماجرای پول درمان ورود کنند

عکس | بابانوئل‌های دستفروش در هند
مهر نوشت:سخنگوی وزارت بهداشت، از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خواست با بررسی پول هایی که از حق بیمه کارگران بابت درمان هزینه می شود، به جنجال های رسانه ای پایان دهند.

عکس | بابانوئل‌های دستفروش در هند