حرکت ارزشمند بازیکنان ملوان در ساحل انزلی

عربستان در صادرات نفت از روسیه پیشی گرفت
بازیکنان ملوان در ساحل انزلی حرکتی قابل تقدیر انجام دادند.

عربستان در صادرات نفت از روسیه پیشی گرفت