تقابل در دو سوی دریاچه ارومیه برای آب زرینه رود

عدم ورود به مسائل سیاسی، از عوامل موفقیت مدیریت شهری کرج در 4 سال گذشته است
مخالفت نمایندگان آذربایجان غربی با اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به آذربایجان شرقی در حال گسترش است.

عدم ورود به مسائل سیاسی، از عوامل موفقیت مدیریت شهری کرج در 4 سال گذشته است