ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات برای بانوان سرپرست خانوار در کرج

صلح و سازش در کلانتریهای اردبیل برای کاهش جمعیت کیفری زندانها توسعه یابد
سرپرست معاونت استانداری البرز و فرمانداری ویژه کرج ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات را گامی در مسیر توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار عنوان کرد.

صلح و سازش در کلانتریهای اردبیل برای کاهش جمعیت کیفری زندانها توسعه یابد