انتقاد آببری ها از وضع نامناسب پیاده روها

صدور تعداد 525 جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در حوزه کشاورزی استان زنجان
بی‌تفاوتی بهسازی پیاده روها بارها انتقاد شهروندان را در پی داشته است و انتظار داریم مدیریت شهری به اجماع نظر در این مورد برسد.

صدور تعداد 525 جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در حوزه کشاورزی استان زنجان