سیاه‌جامگان با شکست دادن استقلال خوزستان امیدوار ماند

شکایت یک امام‌جمعه از علی مطهری
استقلال خوزستان در مشهد به سیاه‌جامگان باخت.

شکایت یک امام‌جمعه از علی مطهری