شایعات تلگرامی یک کارخانه را به مرز بحران کشاند

شما نظر دادید/ حضور هنرمندان در حوزه سیاسی و اجتماعی ضروری است
شایعات دروغین تلگرامی امروز تنها کارخانه تولید آب معدنی در اصفهان را به مرز بحران کشانده است به نوعی که مسئولان این کارخانه مجبور به تعدیل 30 نفر از نیروهای این کارخانه شدند.

شما نظر دادید/ حضور هنرمندان در حوزه سیاسی و اجتماعی ضروری است