طغیان رودخانه شهرچای در پی تشدید بارش باران

شرایط زندگی مناسب در روستاهها هموار می شود
رودخانه شهرچای ارومیه هم در پی تشدید بارش باران طغیان کرد.

شرایط زندگی مناسب در روستاهها هموار می شود