آرشیو تمام اینترنت از ترس ترامپ در کانادا هم کپی می‌شود

شبنم قلی‌خانی مهمان یک برنامه صبحگاهی تازه
مدیران آرشیو اینترنت که مسوول تاریخ اینترنت هستند، تصمیم گرفته‌اند که یک کپی دیگر نیز در کانادا ذخیره کنند.

شبنم قلی‌خانی مهمان یک برنامه صبحگاهی تازه