کارگاههای خانوادگی مشمول بیمه بیکاری نیستند

سیداحمد خاتمی: سران فتنه بگویند یا مکتوب بنویسند بیراهه رفتند
طبق ماده ١٨٨ قانون کار، کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.

سیداحمد خاتمی: سران فتنه بگویند یا مکتوب بنویسند بیراهه رفتند